Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen zijn een natuurlijk verschijnsel. Vooral tijdens de winterperiodes zorgt de verhoogde aanvoer van water ervoor dat waterlopen hun winterbedding aanspreken en dus buiten hun oevers treden. Overstromingen worden niet enkel veroorzaakt door overstroming vanuit de waterloop.

Overstromingen zijn een natuurlijk verschijnsel. Vooral tijdens de winterperiodes zorgt de verhoogde aanvoer van water ervoor dat waterlopen buiten de oevers treden en hun winterbedding aanspreken. Dit zijn zogenaamde fluviale overstromingen. Bij intense neerslag, vooral in het geval van zomeronweders kan afspoelend regenwater zich tijdelijk accumuleren in dieptes in het landschap. Dit zijn de zogenaamde pluviale overstromingen die in lagergelegen woonwijken, wegen, bedrijvenzones voor wateroverlast kan zorgen.  De laaggelegen kuststreek is kwetsbaar doordat slechts een nauwe strook van duinen en dijken ze beschermt tegen het vloedpeil op zee.

Op www.waterinfo.be kunnen de overstromingsgevoelige gebieden worden geraadpleegd, evenals de overstromingsgevaarkaarten (beschrijven de fysische eigenschappen van de overstromingen zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden) en de overstromingsrisicokaarten (brengen de gevolgen voor mens (sociale), ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart).

Waterschade beperken

Overstromingen kunnen niet altijd vermeden worden. De schade binnen de perken houden is dan uiterst belangrijk. Correct informeren is daarbij van cruciaal belang. Op de portaalsite www.waterinfo.be brengen de waterbeheerders al hun metingen en voorspellingen samen. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Bekken van de Brugse Polders - Rivierbeek hoogwaterIn het bekken van de Brugse Polders hebben zich in het verleden meermaals zware overstromingen voorgedaan. Naar aanleiding daarvan zijn al diverse maatregelen genomen zoals de inrichting van de gecontroleerde overstromingsgebieden en wachtbekkens in het afstroomgebied van de Rivierbeek (o.a. verschillende GOG's op de Ringbeek, GOG Gaverbeek), de Kerkebeek (GOG Plaatsebeek, GOG Kerkebeek in Loppem) en de Ede (GOG in Maldegem) of lokale bedijkingen (bijvoorbeeld ter hoogte van het industrieterrein Kampveld in Oostkamp, langs de Velddambeek t.h.v. Baliebrugge om woningen te beschermen) enz.

Ondanks de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn, wordt het bekken nog regelmatig geconfronteerd met ernstige vormen van wateroverlast. Door de klimaatverandering zullen er in de toekomst nog vaker overstromingen optreden, ook in gebieden die nu nog geen problemen van wateroverlast kennen. De te verwachten impact van klimaatverandering op overstromingen kan bekeken worden op het klimaatportaal Vlaanderen.

Bekken van de Brugse Polders - zandsuppleties'Kustverdediging: de strijd tegen de zee'

Ongeveer 40 % van de oppervlakte van het bekken ligt onder de vloedlijn van de zee en zou in een volledig natuurlijke situatie zonder menselijk ingrijpen kunnen overstromen. De kustverdediging is dus zeer belangrijk. Het Masterplan Kustveiligheid van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is volop in uitvoering om een basisveiligheid van de Vlaamse kust te garanderen tegen een 1000-jarige storm voor de middellange termijn tot 2050. In heel wat badzones (Oostende, De Haan-Wenduine, Blankenberge, Knokke-Heist) werden grootschalige zandsuppleties uitgevoerd. Wenduine kreeg in 2015 een volledig nieuwe en bredere dijk, voorzien van twee stormmuren. Ook in Oostende is de zeedijk Albert I promenade over de volledige lengte versterkt en voorzien van een mobiele stormvloedkering. In de nabije toekomst ligt de klemtoon op de verhoging van de veiligheid in en rond de kusthavens. In geval van zwaar stormweer bevinden zich daar vandaag de meest kritieke punten. Ook uit de overstromingsrisico-analyse blijkt dat er grote kans op slachtoffers en schade is indien stormvloeden vanuit de zee bressen in de dijken zouden slaan.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.