Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sectoren

Het Maasbekken kent in vergelijking met andere bekkens een lage bevolkingsdichtheid.

Het Maasbekken kent in vergelijking met andere bekkens een lage bevolkingsdichtheid. De landbouwsector is relatief sterk vertegenwoordigd, met een landbouwareaal dat ongeveer de helft van de totale oppervlakte van het bekken inneemt. Onder de sector ‘bedrijven’ worden de deelsectoren handel en diensten, industrie en energie beschouwd..

De sectoren oefenen een druk uit op het watersysteem met een invloed op de waterkwaliteit, incl. het aquatisch leven en de -kwantiteit. Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater bevat naast zuurstofbindende stoffen en nutriënten ook stoffen afkomstig uit verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en medicijnen. Daarnaast kan het afvalwater ook gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en PAK’s bevatten. Sectoren verbruiken ook water, dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en circulair water zijn. Anderzijds kunnen sectoren ook hinder ondervinden vanuit het watersysteem, bv. problemen met wateroverlast of watertekort. De recente erg droge zomers betekenen een nieuwe uitdaging om in het bekken voldoende water van goede kwaliteit ter beschikking te hebben.

Informatie over de invloed van de sectoren op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Voor een algemene beschrijving van de sectoren en hun deelsectoren, zie stroomgebiedniveau


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.