Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sectoren

De sector landbouw is sterk aanwezig in het bekken van de Brugse Polders, waarbij het landbouwareaal zo’n twee derden van de totale oppervlakte inneemt.

De sector landbouw is sterk aanwezig in het bekken, waarbij het landbouwareaal zo’n twee derden van de totale oppervlakte inneemt. De sector toerisme, met zijn bijhorend gebruik en impact op het watersysteem situeert zich voornamelijk aan de kustlijn, de historische stad Brugge, het Zwin en de pleziervaart op de kanalen. Naast de havens van Zeebrugge en Oostende komen verspreid industrie- en kmo zones voor.

De sectoren hebben een invloed zowel op de waterkwaliteit en -kwantiteit als op het aquatische leven. Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater bv. is rijk aan zuurstofbindende stoffen en nutriënten, stoffen afkomstig uit verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en medicijnen of gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en PAK’s. Sectoren verbruiken ook water, dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of circulair water zijn. Anderzijds kunnen sectoren ook hinder ondervinden van het watersysteem, bv. problemen met wateroverlast of watertekort. De recente erg droge zomers betekenen een nieuwe uitdaging om in het bekken voldoende water van goede kwaliteit ter beschikking te hebben.

Informatie over de invloed van de sectoren op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Voor een algemene beschrijving van de sectoren en hun deelsectoren, zie stroomgebiedniveau 


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.