Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Huishoudens

De Brugse Polders is één van de minder dicht bevolkte bekkens. De bevolkingsdichtheid bedraagt 369 inwoners per km².

Bekken van de Brugse Polders kaart huishoudensDe Brugse Polders is één van de minder dicht bevolkte bekkens. De bevolkingsdichtheid bedraagt 369 inwoners per km². Enkele poldergemeenten zoals Zuienkerke en ook het Meetjesland zijn relatief dun bevolkt. Brugge en de kuststeden zoals Oostende en Knokke-Heist kennen een hogere bevolkings­dichtheid. In de zomer neemt de bevolkingsdichtheid in alle kustgemeenten toe door het kusttoerisme.

Zo’n 96 km² (9 % van de oppervlakte van het bekken) is in gebruik voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het bekken van de Brugse Polders zich hiermee net onder het gemiddelde.

Bekken van de Brugse Polders - RWZI BruggeHet afvalwater afkomstig van de grotere woonkernen zoals o.a. Brugge, Oostende, Knokke-Heist, Jabbeke, Wingene, Aalter, Eeklo, Maldegem wordt gezuiverd in de grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Samen met enkele kleinere installaties telt het bekken 20 operationele zuiveringsstations. Om de werking van de zuiveringsstations te verbeteren en de overstortwerking te verminderen wordt de bestaande gemengde riolering vervangen door een scheiding van afvalwater en regenwater.

Voor de sterk verspreid voorkomende bebouwing zoals bijvoorbeeld in de westelijke kustpolders wordt de zuivering van het afvalwater voorzien in een individuele behandeling van afvalwater (IBA).

In gebieden waar nog veel lintbebouwing aanwezig is, zijn het vooral nog te saneren groene clusters of bijkomende rioleringen in combinatie met IBA's. Er worden geen bijkomende collectieve zuiveringsinstallaties meer voorzien.

Op het geoloket zoneringsplannen en GUPS kan u terugvinden waar er riolering komt en waar u zelf uw afvalwater moet zuiveren.

Wateroverlast trof de huishoudens de voorbije jaren vooral tijdens hevige zomeronweders (o.a. in enkele kustgemeenten, regio Tielt-Aalter-Eeklo). Veel gemeenten werken al actief aan een klimaatadaptatieplan en of hemelwater- en droogteplan waarbij onderzocht wordt hoe het hemelwater meer kan geïnfiltreerd en gebufferd worden.

Voor meer informatie over de invloed van de sector op het watersysteem (en omgekeerd), zie hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.