Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sectoren

Kenmerkend voor het Benedenscheldebekken is de sterke vertegenwoordiging van industrie (20% van de oppervlakte van het bekken) en wonen (15% van de oppervlakte van het bekken).

Kenmerkend voor het Benedenscheldebekken is de sterke vertegenwoordiging van industrie (20% van de oppervlakte van het bekken) en wonen (15% van de oppervlakte van het bekken).

De sectoren beïnvloeden zowel op de waterkwaliteit en -kwantiteit als het aquatische leven. Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater is rijk aan zuurstofbindende stoffen en nutriënten, stoffen afkomstig uit verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en medicijnen of gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Sectoren verbruiken ook water: dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of circulair water zijn. Anderzijds kunnen sectoren ook hinder ondervinden van het watersysteem, bv. problemen met wateroverlast of watertekort. De recente erg droge zomers betekenen een nieuwe uitdaging om in het bekken voldoende water van goede kwaliteit ter beschikking te hebben.

Informatie over de invloed van de sectoren op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Voor een algemene beschrijving van de sectoren en hun deelsectoren, zie stroomgebiedniveau


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.