Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dommel

De bron van de Dommel bevindt zich op het Kempisch plateau te Peer. Ze stroomt noordwaarts doorheen het centrum van Pelt en mondt in ‘s Hertogenbosch uit in de Maas.

De bron van de Dommel bevindt zich op het Kempisch plateau te Peer. Ze stroomt noordwaarts doorheen het centrum van Pelt en mondt in ‘s Hertogenbosch uit in de Maas.

Maasbekken - rechtgetrokken DommelDe waterkwaliteit in de Dommel (=speerpuntgebied type 2) varieert van matig in de bovenloop, tot ontoereikend in de benedenloop. In de bovenloop is er enkel een probleem van eutrofiëring. Nutriëntenemissies naar de waterlopen zullen sterk moeten minderen binnen de landbouwsector (vnl. stikstof in de Dommel 2e cat, Holvenloop, Bolissenbeek). Daarnaast wordt voor het terugdringen van fosforgehaltes in eerste instantie een doorgedreven zuivering op de RWZI’s doorgevoerd en een optimalisatie van de rioleringsinfrastructuur. De Dommel en haar zijlopen zijn bovendien ecologisch (uiterst) kwetsbaar voor overstorten. Uitbreiding van het rioolstelsel is lokaal relevant voor een gezond watersysteem (o.a. in Peer).

Maasbekken - samenvloeiing Bolissenbeek en DommelStroomafwaarts de Eindergatloop zijn er in de Dommel ernstige problemen met verhoogde geleidbaarheid en zoutconcentraties (chloriden en sulfaten). Om deze verontreiniging te reduceren zullen vooral brongerichte inspanningen vanuit de industrie langs de Eindergatloop moeten geleverd worden. Daarnaast worden in de waterlopen ook nog verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen waargenomen. Deze stoffen komen in het oppervlaktewater via historisch verontreinigd grondwater en bodem, diffusie vanuit de lucht en rechtstreeks via bedrijfsafvalwater.

Ook de structuurkwaliteit moet verbeteren. Met uitzondering van de Bollisenbeek en enkele trajecten op de Dommel is de structuurkwaliteit beperkt. Het herstellen van de structuurdiversiteit, het natuurlijk peilregime en de verbinding met de vallei is noodzakelijk en wordt prioritair in de Natura 2000 gebieden toegepast. Daarbuiten wordt de Dommel als een verbindend blauw-groen lint ingericht door de bebouwde centra van Peer en Pelt en het landbouwgebied. Voor het herstel van de visfauna zijn er nog een aantal vismigratieknelpunten op de hoofdloop die deze planperiode moeten gesaneerd worden, o.a. de Slagmolen, de Wedelse molen en de Kleinmolen. In tweede instantie zullen ook knelpunten op de zijlopen moeten gesaneerd worden.

Gezien er opwaarts het kanaal Bocholt-Herentals regelmatig sprake is van wateroverlast en het huidig wachtbekken in Overpelt slechts als een deel van de oplossing biedt, moet verdere hoogwaterbescherming  vanuit een meerlaagse veiligheidsstrategie uitgevoerd worden. Tegelijkertijd kampt regio in de bovenloop (Peer, hechtel -Eksel) meer met waterschaarste t.g.v. de droogte. In deze planperiode zullen we het watersysteem opnieuw in evenwicht brengen door  de maatregelen opgenomen in het riviercontract Dommel tot uitvoering te brengen. De zandgrond leent zich goed om stelselmatig sterk in te zetten op infiltratie en het brongericht vasthouden van water. Ook de gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen zullen hier op inspelen.

Herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding dient niet enkel om verdroging en wateroverlast op zich tegen te gaan, maar ook ter ondersteuning van de waterkwaliteit en de goedgekeurde natuurdoelen in de habitatrichtlijngebieden.

Gebiedsgerichte werking

Voor meer informatie over de gebiedsgerichte werking voor de Dommel, zie bekkenwebsite.

 

Raadpleeg de gegevens over druk & impact, milieudoelstellingen, reductiedoelen & afwijkingen en beoordeling in de waterlichaamfiches VL05_136 - DOMMEL, L107_855 - DOMMEL L1, L107_856 - HOLVENLOOP, L107_857 - EINDERGATLOOP, L107_854 - BOLLISENBEEK.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.