Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bedrijven

In het IJzerbekken is de industriële activiteit beperkt. Industriegebieden komen verspreid voor, onder meer Ieper, Diksmuide, Poperinge, Veurne en Nieuwpoort.

IJzer kaart bedrijvenIn het IJzerbekken is de industriële activiteit beperkt. Industriegebieden komen verspreid voor, onder meer Ieper, Diksmuide, Poperinge, Veurne en Nieuwpoort.

De totale oppervlakte in gebruik voor industriële activiteiten bedraagt 115 km² (8 % van de bekken oppervlakte). In vergelijking met de overige bekkens is de totale oppervlakte in gebruik voor industrie laag.

Het IJzerbekken kent vergeleken met de andere bekkens een relatief laag aantal ondernemingen.

De meeste ondernemingen in het IJzerbekken behoren tot de deelsector handel en diensten.

IJzer grafiek bedrijven (#ondernemingen per deelsector)

In de industriegebiedenden rond Veurne en Ieper wordt verder gewerkt aan een scheiding van afvalwater en regenwater. Er wordt toegezien op een juiste aansluiting van de riolering van de bedrijven op de gescheiden riolering.

Bedrijfsafvalwater hoort niet thuis op de regenwaterafvoer. Het kan de waterloop waarin de regenwaterafvoer uitmondt belasten met organisch materiaal, met gevaarlijke stoffen en het zuurstof gehalte naar beneden halen.

Het waterleven in de bovenlopen van de IJzer is kwetsbaar voor nutriënten of chloriden in het effluent water dat bedrijven lozen in ondermeer de Ieperlee, Martjevaart, Heidebeek, Zarrenbeek en Hanzamevaart.

Ook de mogelijkheid om drinkwater te produceren hangt af van de concentratie van zouten, nutriënten en andere verontreinigende stoffen en staat in relatie met de waterbeschikbaarheid in de waterlopen waaruit het water gewonnen wordt, waaronder de IJzer.

Voor meer informatie over de invloed van de sector op het watersysteem (en omgekeerd), zie hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.