Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

gebiedsgerichte werking

In de Dendervallei staan er 2 overlegfora centraal.

In de Dendervallei staan er 2 overlegfora centraal.

In het eerste staat waterbeheersing en het strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei centraal. Dit wordt getrokken door de Vlaamse Waterweg, het departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen. Sinds 2019 wordt deze structuur gekoppeld aan de bekkenstructuren, met een centrale rol voor het bekkenbestuur die de opvolging verzekert en beslissingen bekrachtigt. Het uiteindelijke strategisch plan komt tot stand door middel van een alternatievenonderzoek en milieuonderzoek, beide uitgevoerd op strategisch niveau. Er wordt geopteerd voor deze aanpak omwille van de omvang en complexiteit van het nodige onderzoek en de ongekende specificiteiten in de plan- en visievorming. De aanpak op strategisch niveau laat toe om de juiste vragen op het juiste moment te stellen met een eerste onderzoeksfase en vervolgens een verdere uitwerking. Voor meer info kan u terecht op de website https://ruimtevoorwater.be/

Daarnaast is er ook grensoverschrijdend overleg lopende tussen Vlaanderen en Wallonie, zowel op vlak van waterkwantiteit als waterkwaliteit. Voor kwantiteit loopt dit via het intergewestelijk overleg, waarbij er afspraken gemaakt worden tussen de waterbeheerders onder meer omtrent waterafvoer in tijden van piekdebieten.

Daarnaast trekt het bekkensecretariaat het grensoverschrijdend overleg inzake kwaliteit. Centraal daarin staat de impact van het water afkomstig uit Wallonië op de kwaliteit in de Vlaamse Dender. Onder meer volgende aspecten komen daarbij aan bod:

(1) Onderzoek en remediëring van de metingen van hoge geleidbaarheid ter hoogte van Overboelare.

(2) Algemene uitwisseling kennis en toestand van watersystemen in het Denderbekken met het oog op het halen van de doelstellingen van Integraal Waterbeleid.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.