Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Chemische toestand

De beoordeling van de chemische toestand gebeurt aan de hand van de prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen volgens de richtlijn Prioritaire Stoffen (zware metalen, benzenen, PAK’s, pesticiden, specifieke polluenten). De beoordeling gebeurt volgens 2 kwaliteitsklassen (goed of niet goed). Hoewel de 'andere specifieke verontreinigende stoffen', waarvoor geen Europese norm bestaat, juridisch onder de ‘ecologische toestand’ vallen, wordt de toestand van deze stoffen eveneens beoordeeld als goed of niet goed.

Verschillende prioritaire en andere specifieke verontreinigde stoffen wordt slechtst sporadisch bemonsterd. Voor deze stoffen is het weinig zinvol om uitspraken te doen op niveau van het bekken en verwijzen we naar het stroomgebiedniveau.

Voor meer informatie over de beoordeling van de chemische toestand, zie stroomgebiedniveau. 

 

Prioritaire stoffen

Enkel de zware metalen worden op bijna alle Vlaamse en lokale waterlichamen 1e orde gemeten. Kwik in biota, een zogenaamde alomtegenwoordige stof, haalt nergens de norm. Cadmium scoort op ongeveer 10% van de bemonsterde waterlichamen slecht.

De PAKs benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en fluorantheen worden beperkt gemeten maar overschrijden wel de norm in tweederde resp. de helft en een derde van de metingen.

Het biocide tributyltin (TBT) overschrijdt de norm op ruim de helft van de plaatsen waar het gemeten wordt, zo ook in het middengebied van de Grote Nete (Grote Nete III).

Andere alomtegenwoordige stoffen die slecht scoren zijn het insecticide heptachloorepoxyde, de vlamvertrager polybroomdifenylether en de gefluoreerde oppervlakteactieve stof perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).

Andere specifieke verontreinigende stoffen

Naast de prioritaire stoffen zijn er ook nog andere specifieke verontreinigende stoffen, waarvoor geen Europese norm bestaat en die juridisch onder de ‘ecologische toestand’ vallen. Slechts enkele van deze stoffen worden bemonsterd.

In het Netebekken zijn er onder meer voor volgende stoffen overschrijdingen van de norm:

  • kobalt (meer dan drie vierde van de bemeten waterlichamen, met als grote uitschieter de bovenloop van de Grote Nete t.g.v. industriële activiteit)
  • de zware metalen zink (meer dan de helft van de bemeten waterlichamen, met als uitschieters de Scheppelijke Nete en Molse Nete t.g.v. de continue uitspoeling van historisch verontreinigd grondwater) en arseen (kanaal naar Beverlo en bovenlopen Grote Laak en Molse Nete)
  • de herbicides flufenacet (Molenbeek-Bollaak) en diflufenican (Wimp), en het insecticide mevinfos (Wimp).

 

Per waterlichaam kan de beoordeling voor de verschillende parameters geraadpleegd worden in de waterlichaamfiches.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.