Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit. We verwachten dat extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen. Informatie over de klimaatverandering in Vlaanderen en de toenemende droogte kan u vinden op het Klimaatportaal Vlaanderen. De actuele droogtetoestand kan u raadplegen op waterinfo.be.

Sinds de zomer van 2017 worden we geconfronteerd met lagere neerslaghoeveelheden. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de zomers van 2018, 2019 en 2020 (warmste jaar in de afgelopen 40 jaar!) zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

De aanhoudende droogte had tot gevolg dat de waterpeilen in de meeste waterlopen snel daalden. Hoewel de grotere waterlopen in het Netebekken (net) geen dramatisch lage debieten kenden, zakte vooral in 2019 en 2020 het waterpeil van heel wat provinciale waterlopen van 2de categorie onder de vooraf bepaalde alarmdrempel. Tussen 2017 en 2020 zijn een significant aantal kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken ieder jaar opnieuw drooggevallen in het Netebekken. 

Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. Er zijn verschillende meetpunten in het Netebekken gelegen. Elke zomer sinds 2017 zien we op deze punten telkens heel lage grondwaterstanden. We stellen bovendien vast dat de grondwaterpeilen zich sinds 2018 niet meer volledig herstellen in de winterperiodes.

De bodem is in het Netebekken over het algemeen gevoelig voor droogte, met ook significante delen die zeer droogtegevoelig zijn. Enkel het afstroomgebied van de Grote Nete afwaarts het Albertkanaal is iets minder gevoelig (matig).

Voor meer informatie over de toestandsbeoordeling waterschaarste en droogte, zie stroomgebiedniveau.

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.