Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bedrijven

In het Denderbekken is de industriële activiteit beperkt.

Denderbekken kaart bedrijvenIn het Denderbekken is de industriële activiteit beperkt. Industriegebieden situeren zich vooral in en rond de Dendersteden Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen.

De totale oppervlakte gebruikt voor industriële activiteiten bedraagt ongeveer 60 km² (9 % van de oppervlakte van het bekken). Dit is relatief gezien een vrij laag aandeel ten opzichte van de andere bekkens. 

Denderbekken - industrie langs Dender in Aalst

In vergelijking met de andere bekkens kent het Denderbekken het op 1 na laagste aantal ondernemingen.

De meeste ondernemingen in het Denderbekken behoren tot de deelsector handel en diensten.

Denderbekken grafiek bedrijven (#ondernemingen per deelsector)

Het is belangrijk om toe te zien op een juiste aansluiting van de riolering van de bedrijven op de gescheiden riolering. Bedrijfsafvalwater hoort niet thuis op de regenwaterafvoer. Het kan de waterloop waarin de regenwaterafvoer uitmondt, belasten met organisch materiaal, met gevaarlijke stoffen en het zuurstofgehalte naar beneden halen.

Het waterleven in de waterlopen van het Denderbekken is kwetsbaar voor nutriënten of chloriden in het effluentwater dat bedrijven lozen in onder meer de Dender zelf, de Steenvoordbeek en Wildebeek.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.