Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

reductiedoelen

In het kader van dit derde stroomgebiedbeheerplan werden reductiedoelen voor de nutriënten stikstof (N) en fosfor (P) en de verdeling ervan over de sectoren berekend voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. Reductiedoelen geven de vracht (in kg) weer die minstens aan netto emissie verminderd moet worden in het afstroomgebied van het Vlaams waterlichaam om de milieukwaliteitsnorm voor die stof te behalen. Er is géén reductiedoel wanneer de milieukwaliteitsnorm gehaald wordt. Voor de lokale waterlichamen (L1- en L2-waterlichamen) werden geen reductiedoelen bepaald. De reductiedoelen voor die lokale waterlichamen zitten mee vervat in de reductiedoelen van de Vlaamse waterlichamen.

Reductiedoelen zijn een goede maatstaf voor de inspanningen die nodig zijn om globaal voor elk waterlichaam de doelstellingen van de KRW te realiseren en wat het aandeel van de sectoren hierin is. Dit wil echter niet zeggen dat wanneer het reductiedoel nul is, er geen inspanningen meer nodig zijn. Er zijn immers enkel gekwantificeerde reductiedoelen beschikbaar voor stikstof en fosfor; ook voor elementen zoals gevaarlijke stoffen en hydromorfologie kunnen nog inspanningen noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Bovendien mag de toestand niet verslechteren, of kunnen lokaal specifieke doelstellingen of normkaders van kracht zijn.

reductiedoelen Leiebekken

De tabel geeft per waterlichaam het overzicht van:

  • de reductiedoelen voor stikstof (N) en fosfor (P), uitgedrukt als kg of als % van de netto emissie;
  • die prioritering en de ermee samenhangende plandoelstelling t.o.v. de reductiedoelen; met andere woorden moet 33%, 50% of het volledige reductiedoel bereikt worden gedurende de planperiode;
  • het resultaat van de combinatie reductiedoel en prioritering: de plandoelstelling voor N en P (kg);
  • de relatieve bijdrage van elk van de sectoren in de netto emissie N en P.
    Merk op: dit is niet de reductie die elke sector moet bereiken ten opzichte van de eigen netto-emissie, maar de bijdrage die de sectoren zou dienen te leveren aan de totale reductie en plandoelstelling indien de totale reductie a rato verdeeld zou worden.

  

Voor meer informatie over de reductiedoelen, zie stroomgebiedniveau

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.