Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Oppervlaktewaterkwaliteit

Een ‘goede oppervlaktewaterkwaliteit’ betekent dat zowel de ecologische toestand als de chemische toestand van het oppervlaktewater tenminste ‘goed’ zijn.

Een ‘goede oppervlaktewaterkwaliteit’ betekent dat zowel de ecologische toestand als de chemische toestand van het oppervlaktewater tenminste ‘goed’ zijn.

Wat die goede toestand precies inhoudt, is in de kaderrichtlijn Water  omschreven in de vorm van milieudoelstellingen.

De beoordeling van de toestand gebeurt per oppervlaktewaterlichaam.

De referentieperiode voor de beoordeling is 2016-2018.

Milieudoelstellingen

Milieudoelstellingen zijn onder de vorm van milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Die normen zijn op een wetenschappelijke manier vastgelegd. De milieudoelstellingen waaraan een waterlichaam moet voldoen, zijn afhankelijk van de karakterisering van het waterlichaam. In sterk veranderde en kunstmatige wateren heeft het biologische leven niet dezelfde ontwikkelingskansen. Daarom hebben deze wateren een aangepaste doelstelling, namelijk een goed ecologisch potentieel (ipv goede ecologische toestand). 

Er zijn ook een aantal waterlichamen die specifieke (verscherpte) doelstellingen hebben omwille van hun ligging in beschermde gebieden (drinkwaterwingebied, speciale beschermingszones,…). 

Voor meer informatie over de milieudoelstellingen, zie stroomgebiedniveau.

Per waterlichaam kunnen de milieudoelstellingen geraadpleegd worden in de waterlichaamfiches.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.