Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit.

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit. We verwachten dat extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen. Informatie over de klimaatverandering in Vlaanderen en de toenemende droogte kan u vinden op het Klimaatportaal Vlaanderen. De actuele droogtetoestand kan u raadplegen op waterinfo.be.

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de zomers  van 2018, 2019 en 2020 zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

De aanhoudende droogte had tot gevolg dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. Op de Dender waren er gedurende een hele tijd sterk verlaagde waterafvoeren en verschillende beken (bijvoorbeeld de Beverbeek (Mark), Larebeek (Molenbeek-Pachtbosbeek,…) vielen droog. Een debietmeetstation op de Bellebeek in Sint-Katarina-Lombeek toonde voor elke zomer sinds 2017 zomerdebieten die tot de 10% laagste debieten horen voor die periode van het jaar op die plek.  

Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. Er is slechts 1 meetpunt volledig in het Denderbekken gelegen, in Galmaarden. Daarnaast zijn er ook 4 meetpunten dicht bij het Denderbekken gelegen (Pepingen, Zottegem, Dilbeek en Lede). Elke zomer sinds 2017 zien we op deze punten telkens heel lage grondwaterstanden. 

De droogtegevoeligheid van de bodem is in Denderbekken in vergelijking met de andere bekkens minder gevoelig. Ter hoogte van Liedekerke wordt de bodemverzadiging bemeten, en daar blijkt dat tijdens de droge zomers van 2017 t.e.m. 2020 deze waarden sterk daalden, vooral in de bovenste bodemlagen. De droogte had ook gevolgen voor de waterkwaliteit: de verzilting nam toe met soms erg hoge waarde voor de geleidbaarheid. Ook het zuurstofgehalte in de waterloop komt onder grote druk te staan, door een combinatie van een laag waterpeil en een compleet gevulde waterkolom met planten.

Voor meer informatie over de toestandsbeoordeling waterschaarste en droogte, zie stroomgebiedniveau.

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.