Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sedimentkwantiteit

Tussen 2012 en 2016 blijven voor de Dender de vrachten vrij stabiel schommelen rond de 120.000 ton per jaar (met een uitschieter in 2015). Vanaf 2017 zien we een heel sterke afname in vrachten om te blijven hangen rond een vracht van 60.000 ton per jaar.


De monitoring in het sedimentmeetnet bevaarbare waterlopen van het stroomgebied van de Schelde gebeurt aan de hand van continue metingen op vaste meetstations zowel in als aan de randen van het tijgebied van de Schelde. Het meetstation voor de Dender bevindt zich helemaal afwaarts in Dendermonde.

Denderbekken grafiek sedimentvrachten Dender Denderbekken grafiek gemiddeld jaardebiet Dender

  

Tussen 2012 en 2016 blijven voor de Dender de vrachten vrij stabiel schommelen rond de 120.000 ton per jaar (met een uitschieter in 2015). Vanaf 2017 zien we een heel sterke afname in vrachten om te blijven hangen rond een vracht van 60.000 ton per jaar. Als we ook kijken naar de gemiddelde jaardebieten, dan zien we daar een hele sterke correlatie naar voor komen. Vanaf 2017 kenden we een aantal zeer droge jaren, waarbij het debiet van de Dender, zeker in de zomer, bijna volledig stilgevallen was. De lagere sedimentvracht is dan ook logisch, want bij traag stromend water zal het zwevend materiaal in de waterkolom veel sneller bezinken en blijven liggen op de bodem.

De monitoring in het sedimentnet onbevaarbare waterlopen gebeurt via vaste meetstations gelegen in kleine hellende en erosiegevoelige stroomgebieden in het Demerbekken en het Bovenscheldebekken. Mobiele meetstations worden tijdelijk geplaatst om de efficiëntie van bestaande zandvangen te onderzoeken of de sedimentpluim tijdens de ruimings- en baggerwerken te monitoren. Projectmatig worden er ook multiparametersondes geplaatst in de waterloop. Naast de sedimentkwantiteit (turbiditeit) meten deze sondes ook de sedimentkwaliteit (pH, zuurstof, saliniteit,…).

 

Voor bevindingen op niveau van het stroomgebied van de Schelde, zie stroomgebiedniveau.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.