Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watergebonden natuur-ecologie

Het Netebekken is bijzonder rijk aan ecologisch waardevolle gebieden. Veel van die gebieden zijn watergebonden.

'Vissen, vogels, bossen en graslanden'

Netebekken kaart natuur-ecologieHet Netebekken is bijzonder rijk aan ecologisch waardevolle gebieden. Veel van die gebieden zijn watergebonden.

Waterrijke natuurgebieden zijn in de vallei van de Kleine Nete te vinden tussen Viersel en Lier, aan de monding van de Aa, in het Olens Broek, in het natuurreservaat De Zegge en langs het meest stroomopwaartse deel in Retie (incl. rond Zwarte en Desselse Nete).

Langs de Grote Nete ligt een uitgestrekt natuurgebied vanaf het Zammels Broek in Geel tot in Hechtel-Eksel.

Ook de bovenlopen van de Molenbeek-Bollaak en de Aa zijn ecologisch waardevol.

Andere bijzondere watergebonden natuur komt voor in het Turnhouts vennengebied in het noorden van het bekken, en in het militair domein van Beverlo in het uiterste oosten van het bekken. 

Beschermde natuurgebieden

Beschermde natuurgebieden zijn gebieden die worden beschermd omwille van hun natuurlijke waarde, zoals de biodiversiteit en het voorkomen van bijzondere plant- en diersoorten.  De natuurreservaten, het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) en de Speciale Beschermingszones (SBZ) komen vooral in de bovenlopen en middenlopen van zowel de Kleine Nete als de Grote Nete voor. Enkele voorbeelden zijn de habitatrichtlijngebieden 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden' en 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor', en het vogelrichtlijngebied t.h.v. Mol-Postel. Binnen de watergerelateerde Europese en internationaal beschermde gebieden, zoals de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en de Ramsargebieden, kunnen de waterlopen specifieke (strengere) milieudoelstellingen hebben.

beschermde gebieden watergebonden natuur

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.