Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sedimentkwantiteit

In 2012 en 2013 blijven voor de Bovenschelde de vrachten vrij stabiel schommelen rond de 275.000 ton per jaar.


De monitoring in het sedimentmeetnet bevaarbare waterlopen van het stroomgebied van de Schelde gebeurt aan de hand van continue metingen op vaste meetstations zowel in als aan de randen van het tijgebied van de Schelde. Het meetstation voor de Boven-Zeeschelde bevindt zich t.h.v. Melle en ligt dus iets verder afwaarts van het Bovenscheldebekken. 

Bovenscheldebekken grafiek sedimentvrachten Bovenschelde Bovenscheldebekken grafiek gemiddeld jaardebiet Bovenschelde

 

In 2012 en 2013 blijven voor de Bovenschelde de vrachten vrij stabiel schommelen rond de 275.000 ton per jaar. Vanaf 2014 zien we een heel sterke afname in vrachten die halveren om te blijven hangen rond een vracht van 120.000 ton per jaar. In 2019 valt de sedimentvracht zelfs terug tot ca. 65.000 ton per jaar Als we echter kijken naar de gemiddelde jaardebieten, dan zien we daar een sterke correlatie naar voor komen. Vanaf 2017 kenden we een aantal zeer droge jaren, waarbij het debiet van de Boven-Schelde, zeker in de zomer, bijna volledig stilgevallen was. De lagere sedimentvracht is dan ook logisch, want bij traag stromend water zal het zwevend materiaal in de waterkolom veel sneller bezinken en blijven liggen op de bodem.

De monitoring in het sedimentnet onbevaarbare waterlopen gebeurt via vaste meetstations gelegen in kleine hellende en erosiegevoelige stroomgebieden in het Demerbekken en het Bovenscheldebekken. Mobiele meetstations worden tijdelijk geplaatst om de efficiëntie van bestaande zandvangen te onderzoeken of de sedimentpluim tijdens de ruimings- en baggerwerken te monitoren. Projectmatig worden er ook multiparametersondes geplaatst in de waterloop. Naast de sedimentkwantiteit (turbiditeit) meten deze sondes ook de sedimentkwaliteit (pH, zuurstof, saliniteit,…).

De specifieke sedimentexport (d.i. sedimentexport per oppervlakte-eenheid van stroomgebied, SSE) is voor de bemeten stroomgebieden van de Bovenschelde 1,5 à 2,5 ton per hectare per jaar. De verdeling van de totale sedimentexport over zomer- en wintermaanden is ongeveer gelijk. Ruim 90% van de jaarlijkse sedimentvracht wordt in minder dan 5% van de tijd door de waterloop geëxporteerd, tijdens hoogwaterperiodes. De oppervlakkige afstroming uit het stroomgebied blijkt de meest verklarende parameter voor de variatie in specifieke sedimentexport.

 

Voor bevindingen op niveau van het stroomgebied van de Schelde, zie stroomgebiedniveau.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.