Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overstromingsgebied opwaarts de Boekelbaan op de Peerdestokbeek

overstromingsgebied opwaarts de Boekelbaan op de Peerdestokbeek
bekken waterloop initiatiefnemer
Bovenscheldebekken Peerdestokbeek Vlaamse Milieumaatschappij

Beschrijving

situering GOG Peerdestokbeek opwaarts BoekelbaanHet betreft een uitbreiding van het bestaande GOG opwaarts op de Peerdestokbeek in Sint-Maria-Horebeke, opwaarts van de Boekelbaan. Uit het eerste deel van het participatietraject dat loopt voor de Zwalm, blijkt dat er nood is aan uitbreiding van dit bestaande GOG. In de verdere loop van het participatietraject (najaar 2020, voorjaar 2021), zal definitief de keuze gemaakt over de manier waarop dit GOG wordt vergroot in capaciteit. Momenteel staan 3 opties open:

  • Een vergroting van de oppervlakte van het GOG, door uitbreiding ervan naar afwaarts de bestaande dijk op de rechteroever. Het vulpeil zou dan in de toekomst gelijk blijven met het huidige vulpeil.
  • Een verhoging van het huidige vulpeil, waardoor de oppervlakte die het gevulde GOG beslaat, naar opwaarts zou uitbreiden.
  • Een combinatie van bovenstaande. 

De uitbreiding van het GOG moet verschillende woningen langs de Peerdestokbeek beschermen, die in het verleden reeds met wateroverlast vanuit de Peerdestokbeek te maken hadden.

Het bestaande GOG heeft een volume van ongeveer 30000 m³. Door de uitbreiding ervan, zal het GOG ongeveer in capaciteit verdubbelen, afhankelijk van de uiteindelijke optie die gekozen wordt en het uiteindelijk geïmplementeerde vulpeil.

Motivering

Wateroverlastproblematiek

Verschillende woningen in de omgeving van de Peerdestokbeek kenden reeds een aantal keer wateroverlast. Een laatste keer was 2010. Sedertdien heeft het gelukkig niet meer ernstig geregend in deze regio, maar klimaatverandering zal deze regio zeker niet sparen. Vandaar de opstart van een participatietraject.

Een verkennende modelleringsstudie van de VMM heeft aangetoond dat beide alternatieven (het vergoten in oppervlakte en het verhogen van het vulpeil) een significante vermindering van de overstromingsrisico’s langs de Peerdestokbeek met zich mee brengen. De keuze van welke optie gekozen wordt, zal verder in het participatietraject besproken worden.

Relatie met de waterbeheerplannen

Het vergroten van het GOG op de Peerdestokbeek werd ook in de ORBP-studie als positief naar voor geschoven en werd daarom opgenomen in de stroomgebiedsbeheerplannen 2 als actie (6_F_0112 Uitbreiden van een bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Peerdestokbeek).

Deze actie zal ook opgenomen worden als actie in het riviercontract Zwalm.

 

meer info over de Zwalm


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.