Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit.

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit. We verwachten dat extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen. Informatie over de klimaatverandering in Vlaanderen en de toenemende droogte kan u vinden op het Klimaatportaal Vlaanderen. De actuele droogtetoestand kan u raadplegen op waterinfo.be.

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de zomers van 2018, 2019 en 2020 zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

De aanhoudende droogte had tot gevolg dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. Op de Leie waren er gedurende een hele tijd sterk verlaagde waterafvoeren en verschillende beken (Palingbeek, Duivebeek, Babilliebeek, …) vielen droog. Een debietmeetstation op de Heulebeek in Heule en op de Leie in Menen toonden voor 2017, 2018, 2019 en 2020 zomerdebieten die tot de 10 % laagste debieten horen voor die periode van het jaar op die plekken.

Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. Er is geen enkel meetpunt volledig in het Leiebekken gelegen. Drie meetpunten liggen dicht bij of op de grens met het Leiebekken (Zonnebeke, Kruisem en Drongen). Elke zomer sinds 2017 zien we op deze punten telkens heel lage grondwaterstanden. 

De droogtegevoeligheid van de bodem is in het Leiebekken in vergelijking met de andere bekkens gemiddeld. Vooral het deel van het Leiebekken ten zuiden van de Leie (lijn Harelbeke-Waregem-De Pinte) en langs het kanaal Roeselare-Leie (Roeselare-Meulebeke-Oostrozebeke) hebben een bodem die gevoelig is voor droogte. Het gebrek aan neerslag in de afgelopen zomers en de hogere temperaturen leidden eveneens tot zeer lage bodemverzadigingen.

De droogte had ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Enkele kleine waterlopen hadden enkel nog debiet door het effluent van industrie of RWZI's. Door het effluent van de industrie nam de verzilting toe met soms erg hoge waarden voor de geleidbaarheid. Afwaarts effluent van RWZI's waren er piekconcentraties voor onder andere fosfor.

Voor meer informatie over de toestandsbeoordeling waterschaarste en droogte, zie stroomgebiedniveau.

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.