Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kwaliteitsbeheer oppervlaktewater

Het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater is in Vlaanderen verdeeld over verschillende instanties.

Het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater is in Vlaanderen verdeeld over verschillende instanties.

beheerder

taken

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

  • meet en modelleert de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit en rapporteert erover
  • meet, inventariseert en modelleert  de emissies in het water en rapporteert erover
  • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering
  • adviseert omgevingsvergunningsaanvragen en alle waterbeheerders adviseren afvalwaterlozingen in hun waterlopen in kader van de watertoets

Nv Aquafin

  • ontwerpt en bouwt de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
  • exploiteert rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke rioleringen

Gemeenten

  • staan in voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel

Watermaatschappijen en rioleringsinstanties

  • zijn verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering van het afvalwater

(Voor de uitvoering van deze saneringsplicht, hebben de watermaatschappijen contracten afgesloten met de gemeenten en Aquafin, met daarin afspraken over de organisatie en de financiering).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.