Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit.

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit. We verwachten dat extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen. Informatie over de klimaatverandering in Vlaanderen en de toenemende droogte kan u vinden op het Klimaatportaal Vlaanderen. De actuele droogtetoestand kan u raadplegen op waterinfo.be.

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de zomers van 2018, 2019 en 2020 zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

De aanhoudende droogte had tot gevolg dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. Op de Dijle waren er gedurende een hele tijd sterk verlaagde waterafvoeren en verschillende beken (bijvoorbeeld opwaartse delen Weesbeek, Binnenbeek, zijloopjes Zuunbeek, …) vielen droog. Debietmetingen op de Molenbeek in Heverlee toonden voor 2018, 2019 en 2020 zomerdebieten die onder de P2-waarde voor die periode op die plek liggen.  

Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. Voor de verschillende meetpunten in het Dijle-Zennebekken lagen de grondwaterpeilen tijdens de zomers van 2017, 2018, 2019 en 2020 veel lager dan normaal. In de meeste meetpunten lagen deze waarden zelfs onder de P10-waarde voor die locatie.

De droogtegevoeligheid van de bodem is in het Dijle-Zennebekken in vergelijking met de andere bekkens meer gevoelig. In bijna het hele Dijle-Zennebekken is de bodem gevoelig tot zeer gevoelig voor droogte, met uitzondering van de bekkens van de Weesbeek, Leibeek-Laakbeek en Barebeek en langs de Dijle en de Zenne.

De droogte had ook gevolgen voor de waterkwaliteit: door de lage waterstand was er op veel plaatsen minder verdunning waardoor bijvoorbeeld de concentraties aan nutriënten hier hoger waren dan in de voorgaande jaren en de waterkwaliteit terug verslechterde.

Voor meer informatie over de toestandsbeoordeling waterschaarste en droogte, zie stroomgebiedniveau.

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.