Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit.

De recente droge en warme zomers leidden tot aanhoudende neerslagtekorten, historisch lage grondwaterstanden, lage waterpeilen en afvoeren en een verminderde waterkwaliteit. We verwachten dat extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan voorkomen. Informatie over de klimaatverandering in Vlaanderen en de toenemende droogte kan u vinden op het Klimaatportaal Vlaanderen. De actuele droogtetoestand kan u raadplegen op waterinfo.be.

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de recente zomers zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

De aanhoudende droogte had tot gevolg dat de waterpeilen in de waterlopen snel daalden. Heel wat kleinere waterlopen vielen droog.

Ook de freatische grondwaterlagen daalden aanzienlijk. In het Benedenscheldebekken zijn verspreid over het bekken een 20-tal meetpunten aanwezig. Elke zomer sinds 2017 zien we op deze punten grondwaterstanden die lager dan normaal (P10-P30) tot zeer laag (<P10) zijn ten opzichte van de gemiddelde grondwaterstand voor die tijd van het jaar.

Droogtegevoelige bodems vinden we in het Benedenscheldebekken voornamelijk in de Kempen en de centrale Vlaamse laagvlakte tussen Schelde en Durme. De brede valleien van de hoofdwaterlopen (Schelde, Durme, Rupel) hebben een weinig tot matig droogtegevoelige bodem. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 werden op sommige plaatsen historisch lage waarden voor bodemverzadiging vastgesteld, zowel voor de oppervlakkige (0 - 10 cm) bodemverzadiging als voor de bodemverzadiging van het hele profiel (0 - 70 cm).

Voor meer informatie over de toestandsbeoordeling waterschaarste en droogte, zie stroomgebiedniveau.

 

op de hoogte van droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.