Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overstromingsgebied Ottegraeven op de Voer te Voeren

bekken waterloop initiatiefnemer
Maasbekken Voer Vlaamse Milieumaatschappij

Let op

dit is een afbakening op basis van maximale contouren uit de oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering (OWKM)
opgemaakt door VMM voor het afstroomgebied van Voer en Noorbeek.
Of en met welke contouren dit overstromingsgebied wordt weerhouden maakt voorwerp uit
van het lopende ‘alternatievenonderzoek waterberging Voeren’ in opdracht van VMM en provincie Limburg
waarbij in overleg met betrokken instanties gezocht wordt naar bijkomende bufferlocaties in het stroomgebied van de Voer.

 

Beschrijving

situering GOG OttegraevenHet overstromingsgebied Ottegraeven situeert zich in de vallei van de Voer stroomopwaarts van ‘s Gravenvoeren en heeft tot doel de overstromingsrisico’s in de dorpskern bij zware stormen te verminderen. Dit overstromingsgebied vormt een schakel tussen de in 2020 gerealiseerde hoogwaterbypass in het centrum van ’s Gravenvoeren en bijkomende bovenstroomse buffers en brongerichte maatregelen om de piekafvoeren in de dorpskern te reduceren tot de maximale doorvoercapaciteit (Voer + bypass = 4,5m³/s).

Door middel van meerdere dwarsdijken met een al dan niet regelbare knijpconstructie wordt bij kritische hoogwaterafvoeren een deel van het debiet gebufferd in de vallei van de Voer. De sturing of dimensionering van de knijpconstructie dient te gebeuren op basis van de maximale doorvoercapaciteitin het centrum van ’s Gravenvoeren.   Bij niet-kritieke stormen wordt het overstromingsgebied niet gevuld.

Afhankelijk van het aantal en de hoogte van de dwarsdijken kan hier een volume van 20-25.000 m³ geborgen worden.

Motivering

Wateroverlastproblematiek

Overstromingen in het centrum van ’s Gravenvoeren vonden plaats in 1998 en 1999. Bij de extreme stormen in 2012 (stroomgebied Gulp) en 2018 (stroomgebied Berwijn) bleef het stroomgebied van de Voer nipt gespaard.

Door de realisatie van de hoogwaterbypass in het centrum van ’s Gravenvoeren (2020) werd de doorvoercapaciteit van de Voer in het centrum van ’s Gravenvoeren significant verhoogd (van 2,5 m³/s naar 4,5m³/s). Vanaf T20 zal dit debiet echter bereikt worden en zullen er overstromingen blijven optreden, ook afwaarts van de bypass (Kloosterstraat – Onderdorp).

Door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM werd een oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering (OWKM) opgemaakt voor het afstroomgebied van Voer en Noorbeek. Om de dorpskern van ’s Gravenvoeren bijkomend te beschermen blijkt een netto effectief buffervolume noodzakelijk van 15.000 m³ (T25) tot 59.000 m³ (T100). Dit kan - op basis van hydraulische parameters - (deels) gerealiseerd worden d.m.v. het overstromingsgebied Ottegraeven. Daarnaast zal ook werk gemaakt worden van bijkomende buffermogelijkheden opwaarts en aan een verruwing van het landschap.

Relatie met de waterbeheerplannen

De afbakening van het GOG geeft uitvoering aan actie 6_F_0366: Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Voer volgend uit het gevoerde ‘alternatievenonderzoek waterberging Voeren’, incl. het saneren van resterende vismigratieknelpunten.

 

meer info over de Voer


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.