Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overstromingsgebied opwaarts Sneppelaar op de Vliet-Molenbeek

Het betreft een GOG waarbij de berging wordt verwezenlijkt door het bouwen van een dijk die het water net stroomopwaarts van de huizen tegenhoudt. Op de Moorhoekbeek wordt ter hoogte van de straat Sneppelaar een regelbare schuif voorzien die regelt op een afwaarts peil zodat overstromingsschade voorkomen wordt.
bekken waterloop initiatiefnemer
Benedenscheldebekken Vliet-Molenbeek Vlaamse Milieumaatschappij

 

Beschrijving

situering GOG opwaarts SneppelaarHet betreft een GOG waarbij de berging wordt verwezenlijkt door het bouwen van een dijk die het water net stroomopwaarts van de huizen tegenhoudt. Op de Moorhoekbeek wordt ter hoogte van de straat Sneppelaar een regelbare schuif voorzien die regelt op een afwaarts peil zodat overstromingsschade voorkomen wordt.

 

Motivering

Wateroverlastproblematiek

De wijk Sneppelaar heeft in het verleden vaak te kampen gehad met wateroverlast. Water van de Grote Molenbeek loopt bij hoogwater via de Moorhoekbeek richting Kleine Molenbeek, waarbij de wijk door de lage ligging getroffen wordt. De toestand is licht verbeterd sinds de aanleg van een dijkje opwaarts Moorhoek om het water van de Grote Molenbeek binnen de eigen vallei te houden. Dit dijkje biedt echter een beperkte bescherming en volstaat niet bij zware stormen. Het verhogen van de dijk aan Moorhoek zou de Grote Molenbeek extra belasten, doordat de berging van de vallei van de Moorhoekbeek niet meer gebruikt kan worden.

Daarom werd door VMM onderzocht of er ter hoogte van de wijk Sneppelaar een dijk gebouwd kan worden, die het water tegenhoudt net stroomopwaarts van de huizen. Zo kan in het grote gebied in de vallei van de Moorhoekbeek opwaarts Sneppelaar nog steeds water geborgen worden. Het water kan gecontroleerd geloosd worden via de Moorhoekbeek naar de Kleine Molenbeek. Volgens de hydraulische modellering kan deze maatregel de huizen in Sneppelaar ook bij zware stormen beschermen, zonder de Grote Molenbeek extra te belasten.

Relatie met de waterbeheerplannen

De afbakening van het GOG geeft uitvoering aan actie 6_H_0039 Aanleg van een beschermdijk ter vrijwaring van Sneppelaar. 

Komt als actie in het riviercontract Vliet-Molenbeek.

 

meer info over de Vliet-Molenbeek


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.