Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overstromingsgebied Broekziepenstraat op de Bosbeek te Maaseik

bekken waterloop initiatiefnemer
Maasbekken Bosbeek en Witbeek Vlaamse Milieumaatschappij

Let op

dit is een afbakening op basis van maximale contouren. Verdere detaillering moet nog gebeuren,
onder meer op basis van de resultaten van het lopende ‘ontwerpend onderzoek Bosbeek’
in opdracht van Departement Omgeving, VMM en ANB.

 

Beschrijving

situering GOG BroekziepenstraatHet overstromingsgebied Broekziepenstraat situeert zich in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart en heeft tot doel de overstromingsrisico’s in de dorpskern van Neeroeteren te verminderen. De overstromingen in de dorpskern zijn zowel afkomstig van de Bosbeek als van de Witbeek. 

Door middel van het bestaande verdeelwerk Bosbeek-Witbeek t.h.v. de Ketelstraat wordt bij kritische hoogwaterafvoeren op de Bosbeek een deel van het debiet afgeleid naar de vallei van de Witbeek, die lager gelegen is. Opwaarts van de Broekziepenstraat wordt door middel van een stuwconstructie op de Witbeek het debiet richting dorpskern beperkt en de bergingscapaciteit van het overstromingsgebied benut. Ter hoogte van deze stuwconstructie dient een dwarsdijk te worden voorzien. De sturing dient te gebeuren op basis van de kritische doorvoerpeilen op Bosbeek en Witbeek in centrum Neeroeteren.  

Het overstromingsgebied wordt aan de rand begrenst door de natuurlijke maaiveldhoogtes of -waar nodig om woningen bij maximale vulling te beschermen- door dijken met bijhorende afwateringsgrachten. Om te vermijden dat het in het overstromingsgebied geborgen water via de Bosbeek toch richting Neeroeteren zou doorstromen, wordt de bestaande dijk op de linkeroever van de Bosbeek waar nodig verhoogd. Om de goede werking van het verdeelwerk Bosbeek-Witbeek te garanderen, wordt opwaarts van het verdeelwerk een sedimentvang voorzien.

Motivering

Wateroverlastproblematiek

De Bosbeek en Witbeek veroorzaken ernstige wateroverlast in het centrum van Neeroeteren. Recente overstromingen deden zich voor in 2010, 2014, 2016, …

Om een oplossing te bieden aan de weerkerende wateroverlastproblematiek, werd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM, een oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering (OWKM) opgemaakt voor het afstroomgebied van Bosbeek en Witbeek.

Lokale maatregelen om specfieke knelpunten in het centrum van Neeroeteren op te lossen werden reeds uitgevoerd of zijn in voorbereiding (bypass Neermolen), maar volstaan zeker niet.

Het effect van de inschakeling van overstromingsgebieden in verschillende scenario’s maakte eveneens deel uit van deze studie. Op basis van de verschillende doorgerekende scenario’s blijkt de realisatie van een gecontroleerd overtstromingsgebied stroomopwaarts Broekziepenstraat noodzakelijk om de overstromingsrisico’s van zowel Bosbeek als Witbeek te reduceren, onder meer langsheen de Sint-Lambertuskerkstraat, de Langerenstraat en de Kloostersteeg.

Relatie met de waterbeheerplannen

De afbakening van het GOG geeft uitvoering aan actie 6_F_035: Uitbouwen van waterberging in de Bosbeek- en Witbeekvallei stroomopwaarts Neeroeteren centrum, met optimalisatie van de debietsverdeling Bosbeek-Witbeek.

 

meer info over de Bosbeek-Witbeek


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.