Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

overwegingsdocumenten

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 werden de stroomgebiedbeheerplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen.

In de overwegingsdocumenten kunt u aan de hand van de code die u ontving bij het (digitaal) indienen van uw bezwaarschrift nakijken wat er met uw opmerking gebeurde. 

Indien u deze code niet meer heeft of indien u uw bezwaarschrift schriftelijk heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW via mail of brief, kunt u contact opnemen met het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07) die u de code zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld. Bij het verwerken werden opmerkingen en bezwaren opgesplitst in één of meerdere reacties. Uw opmerking of bezwaar kan daarom in verschillende overwegingsdocumenten aan bod komen. 

 

 

het overwegingsdocument bij de Vlaamse delen en de Grondwatersysteemspecifieke delen

  

picto OD Vl Delen

  

het overwegingsdocument bij de Zoneringsplannen en de Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen     

  

picto OD ZPn en GUPs

  

de overwegingsdocumenten bij de bekkenspecifieke delen

  

picto IJzerpicto BPOLpicto GKpicto BESpicto LEIEpicto BOSpicto DENpicto DZpicto DEM

picto NETEpicto MAAS

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.